Dobre Biuro Rachunkowe

księgowość biuro rachunkowe logo

Fundacja Rodzinna – czym jest i dlaczego warto ją założyć?

Czym jest Fundacja Rodzinna w Polsce i jak działa?

Fundacja Rodzinna to nowy podmiot (osoba prawna) zapewniający m.in. ciągłość działania firmy bez konieczności podziału majątku oraz angażowania członków rodziny w jej prowadzenie.

Stanowi odpowiednią strukturę sukcesyjną w przypadku firm rodzinnych, których założyciel pragnie przekazać zarządzanie następnym pokoleniom, a także wówczas gdy przyszli spadkobiercy nie mogą, lub nie chcą zajmować się biznesem.

Stanowi swoiste “narzędzie”, które sprzyja gromadzeniu kapitału, zapewniając środki na pokrycie różnego rodzaju potrzeb.

Fundacja Rodzinna jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie majątkiem firmy rodzinnej, będącym zabezpieczeniem finansowym dla osób wskazanych przez fundatora. Jest to rozwiązanie, które pozwala zapewnić kontynuację biznesu rodzinnego oraz ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

Taka fundacja może realizować przedsięwzięcia, które są ważne z perspektywy rodziny. Działa więc jak sejf: ma zapewniać środki finansowe, a przy tym realizować wizję fundatora i dbać o wartości przyjęte przez niego w biznesie.

fundacja rodzinna - bezpieczny majątek

Dlaczego warto założyć Fundację Rodzinną?

Jeśli zastanawiasz się, jakie są plusy założenia Fundacji Rodzinnej  — przychodzimy z odpowiedzią.

Fundacja Rodzinna stanowi efektywne narzędzie chroniące majątek rodziny i umożliwiające jego pomnażanie w kolejnych pokoleniach. Jednym z największych plusów ustanowienia fundacji jest korzystne opodatkowanie, zwłaszcza w sytuacji, gdy wniesiony jest do niej majątek przeznaczony na rozwój biznesu lub potrzeby najbliższej rodziny.

fundacja rodzinna - uprawnienia beneficjenta

Weź pod uwagę, że jako fundator:

 • Masz możliwość wycofania się z aktywnego prowadzenia działalności gospodarczej lub spółki bez utraty swoich dochodów,
 • Zabezpieczysz finansowo członków swojej rodziny (beneficjentów fundacji),
 • Skutecznie oddzielisz sprawy rodzinne i biznesowe,
 • Zadbasz o efektywne zarządzanie majątkiem firmy i jego pomnażanie,
 • Zyskasz szansę, by zaplanować sukcesję w perspektywie wielu pokoleń,
 • Unikniesz konfliktów w rodzinie związanych z podziałem majątku.

Fundacja Rodzinna - jak założyć

Jak założyć Fundację Rodzinną?

Fundator, wybór celów i opracowanie statutu

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. Polska Fundacja Rodzinna utworzona jest przez fundatora.

Fundatorem może stać się osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, takich jak np. prawo do swobodnego dysponowania swoim majątkiem.

Ustanowienie fundacji rodzinnej odbywa się za pomocą aktu założycielskiego (z udziałem jednego lub kilku fundatorów) lub testamentu (za sprawą wyłącznie jednego fundatora).

Aby tego dokonać:

 1. Złóż oświadczenie o ustanowieniu Fundacji Rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie,
 2. Skorzystaj z pomocy prawnej i sporządź w akcie notarialnym statut fundacji rodzinnej. Pamiętaj, że nie warto robić tego bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania, a takiego wsparcia udzieli ci specjalista,
 3. Sporządź spis mienia fundacji,
 4. Ustanów wymagane ustawą organy fundacji (obligatoryjnie – zarząd, zgromadzenie beneficjentów, fakulatywnie – radę nadzorczą),
 5. Przekaż do Fundacji Rodzinnej majątek o wartości co najmniej 100 tys. zł,
 6. Zgłoś fundację rodzinną do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim rejestru Fundacji Rodzinnych, aby nadać jej osobowość prawną.

fundacja rodzinna - planowanie

Statut Fundacji Rodzinnej

Obowiązkiem fundatora jest opracowanie statutu, który określi działania i strukturę organizacyjną fundacji. Formę takiego aktu notarialnego powinieneś skonsultować z prawnikiem lub specjalistą do spraw organizacji pozarządowych, aby upewnić się, że spełnia on wszystkie wymogi.

Prawidłowo przygotowany statut Fundacji Rodzinnej zawiera:

 • Nazwę fundacji,
 • Siedzibę fundacji,
 • Szczegółowy cel lub cele fundacji,
 • Beneficjenta lub beneficjentów oraz sposób ich określania,
 • Zakres uprawnień przysługujących beneficjentowi,
 • Zasady prowadzenia listy beneficjentów,
 • Zasady (w tym szczegółowy tryb) zrzeczenia się przez beneficjenta jego uprawnień,
 • Czas trwania fundacji, jeżeli jest oznaczony,
 • Wartość funduszu założycielskiego,
 • Zasady powoływania, odwoływania i uprawnienia członków fundacji,
 • Obowiązki członków fundacji,
 • Zasady reprezentacji fundacji przez zarząd lub jej inne organy,
 • Podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu Fundacji Rodzinnej w organizacji,
 • Przynajmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w (opisanym poniżej) zgromadzeniu beneficjentów,
 • Zasady zmiany statutu,
 • Przeznaczenie mienia instytucji po jej rozwiązaniu (w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem Fundacji Rodzinnej).

Czy Fundacja Rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą?

Ustawa o Fundacji Rodzinnej ogranicza prowadzenie przez fundację działalności gospodarczej. Zakaz ten ma na celu zapewnienie, że instytucja fundacji działać będzie przede wszystkim w interesie rodziny. Taki sposób ograniczenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności ma na celu ochronę majątku fundacji i zapewnienie, że będzie on wykorzystywany zgodnie z celami, dla których została założona fundacja.

Instytucja Fundacji Rodzinnej będzie mogła zatem w ograniczonym zakresie prowadzić działalność gospodarczą i podejmować takie działania jak:

 • Świadczenie usług w zakresie najmu i dzierżawy,
 • Przystępowanie do spółek handlowych, funduszów inwestycyjnych,
 • Kupowanie i sprzedawanie akcji oraz obligacji,
 • Pobieranie odsetek z lokat bankowych,
 • Czerpanie korzyści z praw autorskich, licencji i patentów,
 • Dokonywanie płatności związanych z działalnością fundacji oraz w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Jak zarządzać Fundacją Rodzinną?

Aby sprawnie zarządzać Fundacją Rodzinną, należy postawić sobie jasny cel, który chcemy osiągnąć oraz opracować skuteczną i zrównoważoną strategię działania.

Nie mniej istotny jest także wybór członków zarządu, którzy będą odpowiedzialni za podejmowanie kluczowych decyzji, monitorowanie finansów fundacji i transparentność w ich wykorzystaniu.

Beneficjenci Fundacji Rodzinnej

Beneficjentów Fundacji Rodzinnej i zakres przysługujących im uprawnień wyznacza fundator.

Poza nim samym pełnić taką funkcję mogą dwie kategorie podmiotów:

 • Osoba fizyczna (w założeniu powiązana z fundatorem),
 • Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Z majątku i dochodów takiej instytucji można finansować, chociażby koszty utrzymania, leczenia i kształcenia beneficjentów. Istnieje także możliwość przeznaczania ich na cele statutowe organizacji, wskazanej jako beneficjent fundacji.

 

Fundacja Rodzinna - czy warto - poradnik

 

Organy Fundacji Rodzinnej — zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie beneficjentów

Podobnie jak inne osobowości prawne — Fundacja Rodzinna działa poprzez zarząd i podlega wewnętrznej kontroli rady nadzorczej.

Zarząd fundacji odpowiedzialny jest za:

 • Prowadzenie fundacji,
 • Reprezentowanie jej,
 • Realizowanie celów opisanych w statucie,
 • Informowanie beneficjentów o świadczeniach, które im przysługują,
 • Zapewnienie wypłacalności,
 • Dbanie o płynność finansową fundacji.

Rada nadzorcza stanowi zaś organ pełniący funkcję kontrolną wobec zarządu fundacji. Statut może rozszerzać jej uprawnienia np. o zastrzeżenie, że określone czynności zarządu, będą mogły zostać dokonane jedynie za uzyskaniem zgody rady nadzorczej.

Inny istotny organ Fundacji Rodzinnej stanowi zgromadzenie beneficjentów. Tworzy je krąg osób fizycznych lub organizacji pozarządowych wskazanych w statucie. Takie zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd i odpowiada za podejmowanie najważniejszych postanowień w posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie.

Kwestie związane z działalnością fundacji rodzinnej — planowanie i realizacja działań

Kwestie związane z działalnością Fundacji Rodzinnej obejmują planowanie i realizację działań mających na celu osiągnięcie celów wyznaczonych w statucie. W procesie planowania należy uwzględnić szeroki zakres czynników, takich jak dostępne zasoby finansowe, ograniczenia prawne, społeczne oraz potrzeby i oczekiwania beneficjentów.

Następnie, fundacja powinna opracować strategię działania, określając kroki do podjęcia oraz metody monitorowania postępów. Ważne jest również utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi lub społecznościami, aby maksymalizować wpływ swoich działań.

Nasze biuro rachunkowe może zarządzać Twoją Fundacją Rodzinną, dbając o kwestie finansowe w sposób rentowny i bezpieczny. Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową i wsparcie podczas planowania działań operacyjnych, abyś nie musiał martwić się kontrolowaniem banku czy analizą działalności operacyjnej.

Polska Fundacja Rodzinna — zalety

Fundacja Rodzinna to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Ta wyjątkowa forma organizacji umożliwi Ci między innymi: 

 • Maksymalizację szans na działanie firmy na wiele pokoleń,
 • Uniknięcie rozdrobnienia majątku,
 • Efektywność reinwestowania majątku,
 • Finansowe zabezpieczenie kolejnych pokoleń.

Co więcej, instytucja fundacji ułatwia nadanie struktury oraz celu wszelkim działaniom i inwestycjom rodziny, co pomaga w zachowaniu spójności i harmonii w zarządzaniu wspólnym majątkiem.

Taka fundacja może służyć też jako instrument, służący przekazywaniu majątku na kolejne pokolenia zapewniając rodzinie stabilność finansową.

Fundacja Rodzinna może posłużyć jako narzędzie: tworzenia planów finansowych, ochrony majątku, a zarazem zarządzania nim w odpowiedni sposób. Dzięki długofalowym strategiom inwestycyjnym jest w stanie zapewnić przyszłe fundusze potrzebne twojej rodzinie oraz działać na rzecz celów charytatywnych i społecznych.

fundacja rodzinna - bezpieczeństwo rodziny

Fundacja Rodzinna jest nową osobowością prawną, stworzoną w reakcji na potrzeby rynku oraz rodzinnych firm.

 

Przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego Fundację Rodzinną są jednymi z najciekawszych zmian prawnych w 2023 r.

Dotychczas, lokalni przedsiębiorcy, chcący wcielić w życie swoje plany sukcesji musieli wybierać zagraniczne fundusze powiernicze lub dopasowywać zamiary do niewystarczająco przygotowanych polskich rozwiązań prawnych. Dziś mają do dyspozycji dużo prostsze rozwiązanie. 

Do niewątpliwych zalet Polskiej Fundacji Rodzinnej należy możliwość ustanawiania nowych standardów dziedziczenia w firmach rodzinnych oraz wsparcia przyszłych pokoleń inwestorów.

 

Dobre Biuro Rachunkowe - księgowość

Podsumowanie

Jak pewnie już wiesz, Fundacja Rodzinna jest korzystnym mechanizmem sukcesyjnym, nieobecnym dawniej w polskim prawie. Jak okazuje się, stanowi ona także skuteczne narzędzie optymalizacji podatkowej, gdyż założenie jej oraz przekazanie majątku nie jest opodatkowane.

Do niewątpliwych korzyści płynących z założenia Fundacji Rodzinnej należy ponadto:

 • Brak wspólników,
 • Zabezpieczenie kapitału,
 • Efektywne zarządzanie majątkiem firmy i pomnażanie go
 • Wpływ fundatora na rodzinny biznes nawet po jego śmierci.

Jesteś właścicielem firmy rodzinnej?

Z pewnością, widziałeś w filmach, jak wyczerpujące mogą być spory o podział majątku. Często dochodzi w nich do skrajności — członkowie rodziny walczą ze sobą, oszukują i wykorzystują swoje wpływy dla własnej korzyści.

Nie chcesz, by twoich bliskich spotkało to samo?

Tych nieprzyjemnych sytuacji możesz uniknąć, ustanawiając Fundację Rodzinną.

W Dobrym Biurze Rachunkowym pomożemy Ci zarówno w procesie tym, jak i podczas funkcjonowania Fundacji Rodzinnej.

Doradzimy, jak dopracować koncept zgodnie, z którym będzie funkcjonować, zajmiemy się prowadzeniem i analizą dokumentacji finansowej, a także udzielimy wsparcia planowaniu w działań operacyjnych.

 

Porozmawiajmy jak możemy Ci pomóc zabezpieczyć Twój majątek.

Pobierz bezpłatny poradnik – „Fundacja Rodzinna od A do Z”  <<<kliknij tutaj>>>

Nie czekaj i skontaktuj się z nami już dziś  <<<kliknij tutaj>>>

Fundacja Rodzinna - czy warto - poradnik